W ramach projektu „”Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie pruszkowskim (I)””, Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie rozpoczął przyjmowanie wniosków od osób bezrobotnych zainteresowanych uczestnictwem w indywidualnych szkoleniach. Inicjatywa ta jest częścią większego planu Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027, wpisując się w Oś priorytetową VI dotyczącą aktywizacji zawodowej.

Projekt przewiduje wsparcie dla 9 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, które zostały wybrane na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Skupia się on na osobach należących do jednej z czterech grup, uznanych za szczególnie potrzebujące wsparcia na rynku pracy:

  • Osoby młode w wieku 18-29 lat,
  • Długotrwale bezrobotni,
  • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • Osoby z niepełnosprawnością,
  • Kobiety.

Szkolenia mają na celu rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników, co będzie potwierdzone egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez uprawnioną instytucję. Zainteresowani kandydaci przed złożeniem wniosku powinni skonsultować się z doradcą klienta (pok. 130) celem analizy predyspozycji zawodowych i ustalenia preferowanego kierunku szkolenia.

Wszystkie niezbędne formularze aplikacyjne oraz dodatkowe informacje są dostępne w urzędzie oraz pod numerami telefonów (22) 770 20 38, 770 20 39.

Źródło: https://pruszkow.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024